Delprojekt 1

Praktiserende lægers holdning og forventning til akkreditering

De praktiserende lægers holdning til akkreditering er ikke tidligere systematisk blevet undersøgt. Undersøgelsen vil være helt unik, idet undersøgelsen påbegyndes før lægerne har haft mulighed for at arbejde med akkreditering. Herved vil undersøgelsen vil kunne besvare, hvorledes de praktiserende lægers holdning til akkreditering påvirker forskellige forhold, herunder deres arbejdslyst, og om der er regionale forskelle i holdninger. Undersøgelsen vil således kunne give et ”røntgen billede” af de aktuelle holdninger og forventninger.

Formål

At analysere de praktiserende lægers holdning og forventning til akkreditering forud for, at akkrediteringsprocessen starter i almen praksis.

Metode

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktiserende læger. Spøgeskemaet vil indgå som et delelement i effektstudiet (delprojekt 4) og vil blive gentaget, efter at praksis har gennemgået akkrediteringen.

Tidsramme

Projektet påbegyndes i starten af 2015 og dataindsamlingen forventes at være fuldendt i løbet af marts 2015. Herefter forventes dataoprensning, analyse og artikelskrivning at tage 6 måneder. Afrapportering: [December, 2015]

Bemanding og økonomi

Arbejdskraft i 1 år: 1/2 forskningsassistent, 1/4 senior VIP – i alt 0,75 årsværk. Hertil kommer driftsomkostninger: Kontorhold, administration, publikation, formidling på i alt 50.000 kr.

Statusopdateringer

Se statusopdateringer under fanebladet “Formidling”

Oktober 2018