Delprojekt 2

Implementeringsaktiviteterne i regionerne

Regionerne har ansvar for at understøtte akkrediteringsprocessen i almen praksis. Det forventes at regionerne sandsynligvis vil gribe opgaven forskelligt an. Derfor er det vigtigt at få belyst de implementeringsstrategier som regionerne anvender og hvilke erfaringer de regionale kvalitetskonsulenter gør sig.

Herved vil dette delprojekt kunne identificere tiltag, som faciliterer implementeringen, og vil kunne danne baggrund for udvikling af specifikke tiltag, der skal understøtte de praktiserende lægers arbejde med DDKM (Delprojekt 5).

Formål

At beskrive og analysere implementeringstiltagene i de enkelte regioner med henblik på systematisk indsamling af erfaringer, der kan bruges i det fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde (se også delprojekt 5)

Metode

I samarbejde med de 5 regioner, IKAS og DAK-E dokumenteres og beskrives regionale aktiviteter, der iværksættes til at støtte akkrediteringsprocessen i praksis og praksis’ deltagelse heri. Herudover identificeres nøglepersoner ex praksiskonsulenter, der arbejder med implementering af akkreditering i de 5 regioner i foråret 2015, og disse personer følges gennem 3 år ved hjælp af spørgeskemaer og interviews.

Tidsramme

Projektet strækker sig over hele perioden fra foråret 2015 til slutningen af 2018.

Afrapportering: [December, 2018]

Bemanding og økonomi

Arbejdskraft i 3 år: ½ forskningsassistent, 1/4 senior VIP – i alt 2,25 årsværk. Hertil kommer driftsomkostninger: Kontorhold, administration, publikation, formidling på i alt 200.000 kr.

Status oktober 2018

Spørgeskema, der udleveres efter surveybesøg til praksis, har en svarprocent på 74%. På baggrund af spørgeskemadata udarbejdes to artikler med følgende, tentative titler: ”Use and perceived applicability of implementation support regarding accreditation in Danish general practice” og ”Perceived effect of the Danish accreditation programme: A survey in Danish general practice”. Begge er under udarbejdelse og submittes forår 2019.

Der er gennemført årlige kortlægninger af regionernes udbudte implementeringsaktiviteter. På baggrund heraf samt ovenstående spørgeskemadata er en rapport under udarbejdelse til offentliggørelse ultimo 2018. Rapportens arbejdstitel lyder ”Regional støtte til implementering af akkreditering i almen praksis: Udbud, forbrug og anvendelighed i perioden september 2016 – december 2017”.

Praksis’ egne akkrediteringsdokumenter analyseres pt, og rapport er under udarbejdelse med følgende arbejdstitel: ”Variation i organisering og opgavefordeling ifm receptfornyelser og lægemiddelordinationer: Analyse af akkrediteringsdokumenter udarbejdet af almen praksis”. Resultaterne publiceres forår 2019.

Fokusgrupper med surveyors omhandlende akkreditering og kvalitet i almen praksis er gennemført. Artikel er under udarbejdelse og submittes ultimo 2018. Arbejdstitlen lyder: ”Quality and quality development in general practice: A case study of the Danish accreditation programme”.

Statusopdateringer

Se statusopdateringer under fanebladet “Formidling”

Oktober 2018