Delprojekt 3

Implementeringsprocesser i almen praksis

Erfaringerne fra mange interventioner i sundhedsvæsenet viser, at det ofte er vanskeligt at forandre sundhedsfaglige praksisser i overensstemmelse med eksterne retningslinjer og standarder for kvalitet. Det er således meget uvist, hvordan akkrediteringskonceptet og de enkelte akkrediteringsstandarder vil blive modtaget og anvendt i almen praksis i de kommende år.

Formål

At undersøge og analysere hvordan akkrediteringsprocessen forløber i almen praksis, herunder hvordan akkrediteringsstandarderne implementeres, og hvilke forhold der hhv. fremmer og hæmmer implementeringen heraf.

Metode

Undersøgelsen gennemføres som et kvalitativt processtudie med brug af observationer, interviews og analyse af dokumenter anvendt i akkrediteringsarbejdet. Undersøgelsen baserer sig på nyere implementeringsteori (Bamford et al 2012, Macfarlane & O’Reilly-de Brún 2012, May 2006, May et al. 2007, May & Finch 2009, Patton 2002).

For at få et detaljeret indblik i implementeringsprocessen følges 15 praksis over tid i arbejdet med at opnå akkreditering. Hver praksis følges i ca. et år: Fra tiden omkring praksis modtager officiel besked om datoen for surveyor-besøget, gennem forberedelsesfasen og til processen afsluttes med et endeligt resultat. Praksis udvælges strategisk med henblik på at opnå variation i forhold til praksistype, praksisstørrelse, køn, geografi, anciennitet og evt. holdninger til akkreditering.

Tidsramme

Udvælgelsen sker blandt de praksis, som er sat til at modtage surveyor-besøg i sidste halvdel af 2016 og første halvdel af 2017. Afrapportering: [Januar, 2018]

Bemanding og økonomi

Arbejdskraft i 3 år: 1½ forskningsassistenter/ph.d. studerende, ½ senior VIP, 1/4 sekr – i alt 6,75 årsværk. Hertil kommer driftsomkostninger: Kontorhold, administration, publikation, formidling på i alt 450.000 kr.

Statusopdateringer

Se statusopdateringer under fanebladet “Formidling”

Oktober 2018