Delprojekt 5

Udvikling og afprøvning af interventioner, der skal støtte praksis i arbejdet med at forbedre kvaliteten på de områder, der er omfattet af akkrediteringen

Implementering af nye tiltag i sundhedsvæsnet er vanskelig. Implementeringsforskningen er aktuelt i en hastig udvikling og vores indsigt øges hele tiden om hvordan organisationer lærer, hvilke barrierer der eksisterer og hvorledes forandring kan faciliteres. Behaviour Change Wheel modellen (Michie et al, 2011) giver en systematisk tilgang til at analysere kvalitetsudviklingsarbejdet der sker i relation til akkrediteringsprocessen i almen praksis og vil også kunne danne baggrund for udviklingen af interventioner der kan udvikles for at støtte forandringsprocesserne i de enkelte praksis i forhold til. Resultaterne fra de øvrige delprojekter vil kunne skabe et afsæt for udviklingen af sådanne evidensbaserede implementeringstiltag.

Formål

At udvikle og afprøve interventioner, der skal støtte praksis i arbejdet med at forbedre kvaliteten indenfor de områder, der er omfattet af akkrediteringen.

Metode

I tilslutning til surveyors akkrediteringsbesøg i de enkelte praksis skal der indhentes informationer om praksis’ udviklingsmål og deres oplevede behov for støtte til at nå disse. På grundlag af surveyor data og ud fra interviews med surveyors samt på baggrund af erfaringerne fra de øvrige studier beskrives (1) praksis’ prioriterede områder, (2) forventede udfordringer for at nå målene og (3) ønsker om støtte i forbindelse med forandringsarbejdet. Herved vil det være muligt at gennemføre en systematisk analyse af barrierer og potentielt effektive interventionsformer. Herudfra og ved at anvende den internationale evidens for effektive implementeringstiltag vil interventionerne blive afprøvet og evalueret i udvalgte praksis før opskalering og udbredelse til alle regioner.

Tidsramme

Projektet starter i 2015/6 og gennemføres i perioden 2017-18. Afrapportering: [januar, 2019].

Bemanding og økonomi

Arbejdskraft i 3 år: 1 forskningsassistent/ ph.d. studerende, ½ senior VIP, 1/4 sekr/datamanager – i alt 5,25 årsværk. Hertil kommer driftsomkostninger: Kontorhold, administration, publikation, formidling på i alt 300.000 kr.

 

Tidsplan

2015: Gennemførelse af delformål 1 samt planlægning af delformål 2-5, dataindsamling

2016: Dataindsamling, dataanalyser

2017: Dataindsamling, dataanalyser, artikelskrivning

2018: Dataindsamling, dataanalyse, artikelskrivning, anden formidling.

2019: Dataanalyse, artikelskrivning og anden formidling

Statusopdateringer

Se statusopdateringer under fanebladet “Formidling”

Oktober 2018